รวมแบบและคู่มือก่อสร้าง ฝายแม้ว-ฝายชะลอน้ำ

ขอขอบคุณช่าง Melawan Srsk
ที่อนุเคราะห์ข้อมูล ครับ

https://yotathai.box.net//static/flash/box_explorer.swf?widget_hash=h10yztemfg9fvd0pr3gg&v=0&cl=0&s=0