แบบแปลนโรงแปรรูปโค – กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัว / วัน

เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแบบในการสร้างโรงแปรรูปโค – กระบือ ที่มีขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัว / วัน

จำนวน : 4 ไฟล์
1. แบบแปลน
2. ประมาณราคาแบบไม่ตอกเข็ม
3. ประมาณราคาแบบตอกเข็ม
4. ไฟล์ CAD
ชนิดไฟล์ : PDF และ CAD

Download เอกสาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม