yotathai

แหล่งเรียนรู้งานช่าง เสริมสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย

Archive

2028 Posts

กวพ.อ., การพัสดุ, กำหนดราคา, พัสดุ, ราคาจ้าง, ราคาซื้อ

ว376ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

กระทรวงการคลัง, ข่าว, ค่าจ้างแรงงาน, หนังสือราชการ, หนังสือสั่งการ

ว141การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556